Subvencions i Finançaments
 • Imprimeix

Subvencions i finançament

SUBVENCIONS

L’ICEC posa a disposició de les empreses culturals diferents línies d’ajuts que segueixen tota la cadena de valor i que engloben des de la producció fins a la promoció, la distribució, la difusió i l’exhibició.

FINANÇAMENT

L'ICEC acompanya els projectes empresarials culturals i hi dona suport, amb l'objectiu principal de fomentar la cultura empresarial en l'entorn cultural. Aquest objectiu es persegueix estimulant l'autonomia de les empreses culturals de les subvencions a fons perdut, per mitjà de l'adopció progressiva d'una cultura financera a partir de la seva familiartització amb l'ús de fonts de finaçament.

Amb aquest objectiu, i de manera directa, l’ICEC a través de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial (ADE) proporciona a les empreses culturals dues grans eines de finançament: les aportacions reintegrables i els préstecs participatius.

Addicionalment, i de manera indirecta, l’ICEC proporciona a les empreses culturals una tercera font de finançament: els préstecs per a actiu fix i circulant de l’Institut Català de Finances (ICF). Aquesta línia de préstecs que l’ICF posa a disposició de les empreses culturals catalanes es complementa amb un fons de garantia del Departament de Cultura que els facilita l’accés en termes de minorar les exigències d’avals.

Les aportacions reintegrables són una aposta innovadora que consisteix en l’aportació d’ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que permeten a l’empresa disposar de liquiditat per endegar un projecte cultural i que es faciliten en la doble modalitat de subvenció més préstec. El retorn de l’ajut s’efectua en un termini ajustat a les necessitats financeres del projecte i tenint en compte l’èxit o el fracàs de la proposta.

Tipologies

 

Qui?

 • Empreses (persones físiques o jurídiques) i entitats sense afany de lucre en el cas de gires d’orquestres simfòniques
 • Objecte social: producció, distribució i difusió de continguts culturals
 • Antiguitat: Mínim 2 anys
 • Domicili: Catalunya

 

Quant?

 • Fins a un màxim del 75% del pressupost acceptat (en el cas de la distribució i explotació d’espectacles pot arribar al 100% del pressupost acceptat).
 • L’ aportació reintegrable sempre s’ajustarà a les necessitats financeres del projecte.
 • Depenent de les característiques del projecte, es pot requerir l’aportació de garanties.

Els préstecs participatius són una línia de suport dirigida especialment a empreses emergents (start-ups) culturals amb un model de negoci digital que té com a objectiu oferir-los suport en les fases inicials dels seus projectes empresarials.

L’ICEC, té un fons de 4,8 milions d'euros destinat a préstecs participatius que faciliten als emprenedors culturals digitals fer front a les despeses que precisa el seu projecte empresarial en la fase inicial.

L’ICEC té signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances, entitat que gestiona la tramitació i formalització d’aquests préstecs participatius.

Característiques del préstec participatiu

El principal avantatge del préstec participatiu resideix en el fet que és una font de finançament a llarg termini per a la societat i no suposa l'entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l'estructura de propietat de la societat.

El préstec participatiu, es diferencia d'altres eines financeres, en:

  • El tipus d’interès és variable segons l'activitat (resultats) de l'empresa prestatària.
  • Els interessos són despeses deduïbles a efectes fiscals.
  • El rang d'exigibilitat està subordinat a qualsevol altre crèdit o obligació prestatària.
  • En el supòsit d’amortització anticipada s'han d'ampliar els Fons Propis.
  • Es poden concedir sense necessitat d’exigir una garantia.

 

Aquesta línia de préstecs que l’Institut Català de Finances (ICF) posa a disposició de les empreses culturals catalanes es complementa amb un fons de garantia del Departament de Cultura que els facilita l’accés en termes de minorar les exigències d’avals.

Informació relacionada

 • Certificat digital

  Certificat digital

  Si demaneu una subvenció en línia cal que tingueu un certificat digital per poder signar i enviar telemàticament la sol·licitud.

Contacte